Lederens guide til samtaler: 70 sider spækket med viden

SAMMENLIGN DINE SVAR MED DANSKERNE GENERELT Test: Trives du på jobbet?

Test din trivsel på arbejdspladsen

Her kan du teste din jobmæssige trivsel ved at svare på 5 spørgsmål. Undervejs kan du se, hvad andre danskere har svaret (men kun du kan se, hvad du selv svarer).

AS3's Direktør for trivsel og coaching, Lisbeth Bygsø-Petersen og erhvervspsykolog, Thomas Lange deler også kommentarer til resultaterne, som stammer fra vores større undersøgelse Jobsurvey 2021, hvor AS3 og Epinion spurgte 1.800 danskerne om deres jobskifte, opsigelser og trivsel.

1. Hvor mange ugentlige hjemmearbejdsdage er optimalt for dig?

Se resultatet

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

16%
0
17%
1
30%
2
17%
3
7%
4
13%
5

Danskerne og hjemmearbejde

Danskere vurderer i gennemsnit, at 2 hjemmearbejdsdage er optimalt for dem. Men der er stor spredning i fordelingen. Svarene her kommer fra danskere med minimum 1 ugentlig hjemmearbejdsdag de seneste 12 måneder (dvs. frasorteret danskere, som i praksis ikke kan arbejde hjemmefra).

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Den store spredning viser tydeligt, at det er meget individuelt, hvilke behov vi har for hjemmearbejde. Generelt oplever vi, at coronakrisen har vendt op og ned på ’plejer’, og derfor har flere medarbejdere stillet sig selv spørgsmålet: Hvordan ønsker jeg egentlig mit arbejdsliv skal se ud?

De arbejdspladser, der lykkes med at omstille sig hurtigt og tilpasse den enkeltes behov for en fleksibel arbejdsplads, ender med at vinde i det lange løb. Fordi fleksibilitet, indflydelse og variation i jobbet vil tiltrække attraktive medarbejdere.

Studier understøtter også, at det ikke er så afgørende i sig selv, hvorvidt man arbejder fra distancen eller på kontoret. Motivationen kommer, når man føler, at man har et valg. Indflydelse på eget job er dermed essentielt - både i forhold til opgaver, men også hvordan og hvorfra."

2. Har du overværet krænkende adfærd på din arbejdsplads? (vælg gerne flere svar - afslut med 'Se resultat')

Se resultatet

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

21%
At folk bliver bagtalt
11%
At folk bliver ignoreret
7%
Mobning
6%
Tilbageholdelse af afgørende oplysninger
5%
Seksuelle kommentarer
5%
Racistiske kommentarer
3%
Aldersdiskrimination
3%
Kønsdiskrimination
1%
Vold
1%
Seksuel berøring

Danskernes oplevelse af krænkende adfærd på arbejdspladsen

28% af danskere har overværet min. én form for krænkende adfærd

Erhvervspsykolog, Thomas Lange: "Svarene blandt danskerne viser med al tydelighed, at vi bliver nødt til at tænke krænkelser på arbejdspladsen langt bredere end blot den snævre debat om seksuelle krænkelser. Dermed ikke sagt at de seksuelle krænkelser ikke er vigtige - de skal bestemt også på dagsordenen! - men vi skal også åbne op for en bredere snak om, hvilke kulturer vi ønsker på danske arbejdspladser.

At der gennemsnitlig er 28%, der har overværet krænkende adfærd fortæller os også, at vidner til krænkelser er vigtige aktører for at komme krænkelser til livs. Der er til sammenligning "kun" 18%, der mener, at de selv har været udsat for krænkelser på arbejdspladsen. Selvfølgelig kan flere være vidne til samme krænkelsessituation, hvilket vil øge andelen. Men måske er det også bare nemmere ude fra at se, når en opførsel er over grænsen, end det er for den enkelte at sige fra og stå ved oplevelsen?

Mennesker, der er udsat for krænkende adfærd, har en tendens til at internalisere oplevelsen og dermed bebrejde sig selv og sin egen adfærd og ageren. En kultur, hvor vi taler åbent og ærligt sammen, kan sikre, at man ikke stod alene med oplevelsen, fordi der kom en kollega og italesatte, hvad denne havde observeret. Og dermed legitimeret, at adfærden ikke var i orden.

Hvis du overværer grænseoverskridende adfærd på din arbejdsplads, vil jeg anbefale tre handlemuligheder:

1) Hvis muligt, så sig fra i øjeblikket. Her bør du tage udgangspunkt i din egen oplevelse – altså 'for mig virker det over grænsen, det du siger eller gør dér...'.

2) På bagkant af situationen, at tage din kollega til side og spørge om han/hun opfattede det på samme måde, som du gjorde. Nævne, at du ikke synes, det var okay.

3) Trække den person til side, som du synes agerede krænkende og gøre opmærksom på dette. Det er sjældent, man krænker bevidst - så en venlig henvendelse kan være en stor hjælp."

 
Læs mere i artiklen 'Krænkelser på jobbet: Hvad gør du?'. Find linket nederst på siden.

3. Hvor tilfreds er du med dit nuværende job som helhed, alt taget i betragtning?

Se resultat (uden selv at svare)

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

31%
Meget tilfreds
49%
Tilfreds
14%
Hverken tilfreds eller utilfreds
4%
Utilfreds
2%
Meget utilfreds
0%
Ved ikke

Danskerne og deres jobtilfredshed

Overordnet set er de fleste danskere tilfredse med deres job. Hele 77 % er tilfredse eller meget tilfredse. Jo ældre danskerne er, jo mere tilfredse er de, og der er flest tilfredse i de mindre private virksomheder med under 100 ansatte.

Direktør, trivsel og coaching, Lisbeth Bygsø-Petersen: "Den relativt høje tilfredshed kan skyldes en lang række faktorer. Fx oplevelsen af mening i arbejdet, gode kolleger, spændende opgaver eller gode arbejdsvilkår – og oftest en kombination af flere faktorer."

"Derudover kan det også være forbundet med den danske flexicurity-model. Her er et solidt økonomisk sikkerhedsnet ved ledighed samt en høj job-mobilitet, hvor digitale hjælpemidler (Linkedin, Jobindex osv.) også gør det nemmere at få øje på andre jobmuligheder. På den måde kan det virke mere overskueligt at skifte job, hvis man er utilfreds.

Samtidig kunne man omvendt forestille sig, at den usikkerhed som Corona-krisen har bragt over samfundsøkonomien, og dermed hele beskæftigelsesområdet, kan medføre, at man pludselig føler sig taknemlig over overhovedet at have et job i en tid, hvor hele brancher er præget af massefyringer. Måske har man pludselig fået bedre øje for nogle af de ting, der er gode ved ens job, og de dårlige ting kan måske føles mindre, når de ses i et større perspektiv

Hvis du ikke er tilfreds med dit job, bør du stoppe op og reflektere over, hvilke faktorer der er afgørende for, at netop du trives i dit arbejde."

Se mere om de "6 veje til trivsel" via link nederst på siden.

4. Hvad er de vigtigste årsager til forbedring i dit job? (vælg gerne flere svar - afslut med 'Se resultat')

Se resultat

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

32%
Jeg har fået nyt job, jeg trives bedre i
31%
Jeg har fået mere indflydelse på min arbejdsdag
28%
Arbejdsopgaver, der passer bedre til mig
26%
Jeg oplever i højere grad at blive anerkendt i mit arbejde
24%
Jeg har fået andre arbejdstider eller arbejdsvilkår
23%
Jeg har fået ny leder
25%
Jeg har ikke oplevet forbedring, men forringelse

Danskerne og årsager til forbedringer i jobbet

28 % af danskerne angiver, at de har oplevet en forbedring på deres arbejdsplads, fordi de har fået arbejdsopgaver, der passer bedre til dem.

Direktør, trivsel og coaching, Lisbeth Bygsø-Petersen: "Forbedringer i jobbet er meget individuelt og forskelligt. Nogle af de nævnte årsager er vilkår - andre er omstændigheder, du selv har indflydelse på."

"Om du får en ny leder eller en ny kollega er sjældent omstændigheder, du selv kan kontrollere. Her handler det om at acceptere, at det netop er et vilkår, så energi og fokus i stedet bruges på dét, du faktisk har indflydelse på. Undersøgelsen viser, at mange oplever forbedringer via netop øget indflydelse, men også via mere anerkendelse samt ændrede arbejdsopgaver. Her har både medarbejder og leder et ansvar for en løbende dialog omkring begge parters ønsker og behov."

"Flere af årsagerne til forbedring tyder på en øget balance mellem de krav, vi stilles overfor, og de ressourcer vi har til rådighed. For at skabe trivsel skal lederen være opmærksom på medarbejderens subjektive oplevelse af situationen. Fx kan et kollegialt samarbejde være et udfordrende krav for den ene, mens det er en stor ressource for den anden." 

5. Hvor ofte har du følt dig stresset de seneste 4 uger?

Se resultat (uden selv at svare)

Du svarede:

Gennemsnittet svarede:

2%
Hele tiden
13%
Ofte
33%
Sommetider
36%
Sjældent
16%
Aldrig

Danskerne og stress

15 % svarer, at de ofte eller hele tiden har følt sig stresset de seneste 4 uger. Danskernes stressniveau er faldet en smule, når vi sammenligner med 2019 og 2020.

Direktør, trivsel og coaching, Lisbeth Bygsø-Petersen: "Stress er stadig en omfattende samfundsmæssig udfordring. Jobsurvey 2021 tegner det samme billede som Jobsurvey 2019 og 2020 gjorde. Nemlig at knap halvdelen af den danske befolkning føler sig stresset sommetider, ofte eller hele tiden”.

"Hvis I på din arbejdsplads ønsker at nedbringe andelen af stressede medarbejdere, kan I med fordel anvende IGLO-modellen som tjekliste. IGLO betegner de fire niveauer i en organisationen: Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation. Stress kan bedst forebygges og håndteres ved en inddragende og koordinerende indsats mellem alle fire niveauer."

Se mere om IGLO-modellen via link nederst på siden.

Hent AS3 Jobsurvey 2021

Vi sender rapporten direkte til din indbakke. Du er velkommen til at dele med dine kolleger

Hvordan udvikler trivslen sig i din organisation?

Digital trivselsmåling - udviklet af AS3

SÅDAN MÅLER DU TRIVSLEN med EVI
ONLINE KURSUS

Digitale værktøjer til stress og trivsel

Vi har samlet vores vigtigste anbefalinger til trivsel og stresshåndtering i et fleksibelt, digitalt setup.

styrk trivslen med ONLINE KURSER