DOWNLOAD GRATIS E-BOG OM COACHING

Det teoretiske grundlag

Den faglige ambition for transition coaching

For at skabe de bedste resultater gennem coaching, er det vigtigt både at være en dygtig praktiker og teoretisk velfunderet.

I vores coaching-uddannelse er det samspillet mellem den personlige stil og de rette teorier og værktøjer, som skaber effekt og udbytte i den professionelle coachingsamtale.

Uddannelsen er funderet i psykologi, kommunikations- og læringsteori samt bygger på videnskabeligt funderedet teori og grundforskning. Uddannelsen er udviklet af erhvervspsykologer, bistået af Aarhus Universitets Psykologiske Institut og hviler på et solidt teoretisk fundament.

uddannelsen bygger på flere tilgange til coaching

Transition Coaching er baseret på en eklektisk faglighed og er dermed sammensat af en række forskellige og velintegrerede tilgange.

Denne sammensætning sikrer et optimalt og effektivt udbytte for både coaches og fokuspersoner. Samtidig opnår uddannelsens deltagere en solid og velkvalificeret faglighed, som bidrager til effektiv, etisk og empatisk coaching på højt niveau.

Uddannelsen bygger på Bubers dialog-filosofi, den ressourceorienterede humanistiske psykologi (Rogers, Maslow), mens der også trækkes på systemisk psykologi. Benedicte Madsen og Helle Alrø bruges som danske hovedteoretikere.

FORSTÅELSE OG refleksion giver perspektiv

Transition Coaching uddannelsen er forståelsesorienteret og fokuserer på, at coaching-samtalerne foregår i refleksionens domæne.

Når vi har samtaler her, er det med en nysgerrighed, der bidrager til at folde perspektiver ud og få forskellige ideer i spil. Det bliver dermed muligt for de involverede at forholde sig til den aktuelle problemstilling på nye måder.

Mange andre uddannelser anvender fasemodeller, hvor der skal udarbejdes konkrete handlingsplaner under coachingsamtalen. Transition Coaching støtter menneskers mentale tilpasning til forandringer, og transition-coachen faciliterer en accelereret tilpasning. 

Forstå den anden person gennem dialogisk samtale

Vi anvender en dialogisk tilgang, der - gennem en udvidet kommunikationsforståelse - søger at skabe en mental forandring. Coachen møder fokuspersonen med en grundlæggende accept, nysgerrighed og empati.

I den dialogiske samtale er formålet at forstå det, som den anden forstår. Der er dermed lagt op til udveksling af perspektiver mellem coach og fokusperson.

Det er ikke kun fokuspersonen, der oplever øget forståelse, men også coachen. Det sker dog med den væsentlige pointe, at det for coachen handler om, at vedkommendes erkendelse arbejder på vegne af fokuspersonen - ikke på vegne af coachen selv.

Den dialogiske tilgang adskiller sig fra en række andre tilgange ved at fokusere på at øge forståelsen og derved handlekraften uden at arbejde ud fra en prædefineret eller detaljeret struktur, som coachen skal følge fra A-Z.

DEN UDVIDEDE KOMMUNIKATIONSFORSTÅELSE i coaching

Udgangspunktet for en dialogisk tilgang er en udvidet kommunikationsforståelse. Det vil sige, at kommunikation forstås som andet og mere end blot de sagte ord og ud fra en antagelse om, at al menneskelig interaktion er kommunikation.

Selv hvis man ikke svarer den, man taler med, kommunikerer man.

For at man som coach kan arbejde på vegne af den anden og hjælpe vedkommende med at forstå sin problemstilling på nye måder, må man være bevidst om de forskellige aspekter i kommunikation.

Det handler om det, der siges, måden det siges på samt på relationen og samspillet mellem disse to. Konkret skal man forholde sig til:

  • Sproglig og analog kommunikation

Sproglig kommunikation er de ord, der rent faktisk bliver sagt. Det analoge er det, der siges uden ord, men eksempelvis gennem gestik, tonefald og kropssprog.

  • Ydre og indre kommunikation

Ydre kommunikation er de budskaber, der udveksles mellem to eller flere personer - sprogligt eller analogt. Indre kommunikation er de budskaber, som en person udveksler med sig selv - sprogligt i form af tanker og analogt i form af følelser og fysiske fornemmelser.

  • Indholds- og forholdskommunikation

Indholdskommunikation er information om det, der tales om. Forholdskommunikation handler om forholdet til os selv, den anden, tredjemand og det, der tales om.

I den udvidede kommunikationsforståelse er det afsendte og modtagne budskab ikke nødvendigvis identiske.

Selv om vi som mennesker er gode til at forstå andres intentioner, vil vores fortolkninger af andres ord og adfærd altid have udgangspunkt i vores individuelle erfaringer og overbevisninger.

I coachens udvidede forståelse af kommunikation ligger væsentlige samtaletekniske greb og muligheder for at afbryde en samtale.

Noget for dig? Så tilmeld dig her

Uddannelsen foregår i både Aarhus og København.

Se datoer og tilmeld dig her
Trivelsesledelse - trivsel på arbejdspaldsen